Przestępstwo skarbowe – zdarzyło się … – co robić? cz. I

Niejeden z nas otrzymał spadek, darowiznę, likwidował polisy, sprzedawał majątek, udzielał lub otrzymywał pożyczki. Po jakimś czasie od dokonania czynności wielu ludzi orientuje się, że nie dopełniło obowiązków podatkowych lub wykonało je, ale nieprawidłowo. Czytając rozmaite artykuły w sieci osoba taka dochodzi do wniosku, że zaniedbanie związane z obowiązkiem podatkowym stanowi w rzeczywistości przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Pojawiają się wtedy pytania – „co mi grozi”, „jaka spotka mnie kara”, „co robić”? Czy jest wyjście z takiej sytuacji?

Oczywiście jest. Kodeks karny skarbowy w art. 16 reguluje instytucję tzw. „czynnego żalu”. Skorzystać z niej mogą wszystkie osoby, które z uwagi na swoją niewiedzę lub niedopatrzenie faktycznie dopuściły się przestępstwa lub wykroczenia skarbowego np.: poprzez niezgłoszenie do właściwego urzędu dokonanej transakcji, niewpłacenie określonego podatku od danej transakcji lub wpłacenie podatku, ale w nieprawidłowej wysokości.

Jak skorzystać z czynnego żalu?

Osoba, która zorientowała się, że jej zachowanie mogło stanowić przestępstwo lub wykroczenie skarbowe powinna niezwłocznie poinformować właściwy organ (najlepiej pisemnie) o tym, że dopuściła się określonego zaniedbania oraz podać istotne okoliczności tego czynu, osoby współdziałające (jeśli takie były) oraz wypełnić w sposób prawidłowy obowiązek podatkowy, w tym w szczególności uiścić należny podatek.

Czy to wystarczy?

W zasadzie tak. Jednak w określonych sytuacjach złożony czynny żal może zostać uznany za bezskuteczny. Dzieje się tak wtedy gdy, organy ścigania wiedziały już o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym lub gdy organy ścigania podjęły czynności służbowe, a w szczególności wszczęto kontrolę zmierzającą do ujawnienia czynu zabronionego.

Ponadto czynny żal, który nie będzie zawierał wszystkich elementów wymienionych powyżej, może zostać uznany przez organ za „donos na samego siebie”. W konsekwencji zatem złożenie niekompletnego czynnego żalu przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego.

Podsumowując, w przypadku gdy dana osoba zorientuje się, że dopuściła się przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, powinna niezwłocznie złożyć czynny żal tj. pismo do właściwego organu (na ogół urząd skarbowy), w którym zawiadomi organ o dokonanym czynie, poda wszystkie istotne okoliczności oraz wykona należycie obowiązek podatkowy. Nie warto w takiej sytuacji czekać, aż organ poweźmie informacje o nieprawidłowościach (np.: doniesie „życzliwy” sąsiad lub współpracownik), gdyż wtedy czynny żal okaże się bezskuteczny.

2 comments on “Przestępstwo skarbowe – zdarzyło się … – co robić? cz. I
  1. Pingback: Vendica - prawo karne dla firm | Przestępstwo karnoskarbowe – zdarzyło się … – co robić? cz. II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *