Pełnienie funkcji w spółkach a karalność – część II

Czy prawomocny wyrok karny za określone w art. 18 §2 KSH przestępstwa na zawsze pozbawia możliwości pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego?

Otóż, nie.

Zgodnie bowiem z treścią art. 18 §3 KSH zakaz pełnienia funkcji w organach spółek ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może skończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. Jeżeli jednak sprawca został skazany za przestępstwo popełnione nieumyślnie, może w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku skazującego złożyć wniosek do sądu o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. W praktyce jednak skorzystanie z instytucji zwolnienia z zakazu lub jego skrócenia nie będzie miało większego znaczenia, albowiem większość przestępstw wskazanych w art. 18 §2 KSH to przestępstwa umyślne.

Jak liczyć okres odbywania kary w przypadku, gdy sprawca otrzymał wyrok w zawieszeniu lub otrzymał karę grzywny?

Wydaje się słusznym przyjęcie, iż okresem odbywania kary, o którym mowa w wyżej wskazanym przepisie jest okres próby, jakiej sprawca jest poddawany. W przypadku orzeczenia kary grzywny, za chwilę zakończenia odbywania kary przyjąć należałoby moment jej uiszczenia w całości.

W poprzednim poście wskazano na bezskuteczność uchwały powołującej daną osobę na określoną funkcję z uwagi na jej karalność. Co dzieje się, kiedy uchwała taka zostaje zgłoszona do sądu rejestrowego w celu jej wpisu do KRS? Czy uchwałę można zaskarżyć a jeśli tak w jaki sposób?

Sam proces zaskarżania uchwał nie jest taki prosty i oczywisty z uwagi na to, że nie wszystkie uchwały powołujące dane osoby na określoną funkcję, mogą zostać skutecznie zaskarżone. Co do zasady przepisy prawa przewidują możliwość zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników, natomiast ustawodawca nie przewidział możliwości zaskarżenia uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej czy też aktów ustanowienia członków organu przez wspólnika dokonanych w ramach uprawnień osobistych. Stąd istotnym jest poddanie kontroli takich uchwał sądowi rejestrowemu przy dokonywaniu wpisu do KRS.

Aktualnie taka kontrola istnieje. Sąd rejestrowy otrzymuje bowiem z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, informacje o skazaniach za przestępstwa wymienione w art. 18 § KSH. Jeżeli ujawni się, że powołana osoba jest karana za dane przestępstwo, sąd rejestrowy może odmówić wpisu danych do KRS.

Podsumowując powyższe, karalność za określone przestępstwa może mieć ogromne znaczenie dla osób pełniących określone funkcje i stanowiska w spółkach prawa handlowego. Katalog tych przestępstw jest różnorodny, jednak co istotne, nie obejmuje on przestępstw skarbowych. Należy jednak pamiętać, iż zakaz zajmowania stanowisk w spółkach dla osób skazanych za przestępstwa skarbowe może wynikać z innych przepisów i mieć wpływ na udział spółki w zamówieniu publicznym – o tym jednak szerzej w kolejnych postach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *