Krajowa Administracja Skarbowa

Marzec upływa pod znakiem zmian w strukturze administracji podatkowej, postępowania podatkowego oraz  kontroli skarbowej. Z dniem 1 marca 2017 roku zaczęła bowiem funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa.

Krajową Administrację Skarbową tworzą:

  1. naczelnicy urzędów skarbowych,
  2. naczelnicy urzędów celno-skarbowych,
  3. dyrektorzy izb administracji skarbowej
  4. oraz dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W rzeczywistości urzędy skarbowe pozostały nadal urzędami skarbowymi, urzędy celno-skarbowe zaczną pełnić rolę dzisiejszych urzędów kontroli skarbowej i Służy Celnej. Natomiast zadania Krajowej Informacji Podatkowej wykonuje Krajowa Informacja Skarbowa.

Zmiany strukturalne „skarbówki” nie mają zatem mieć dużego znaczenia dla podatników, którzy nadal będą rozliczać się w urzędach skarbowych. Dłuższą chwilę należy jednak poświęcić zmianom jakie zajdą w procedurze oraz uprawnieniom jakie zaczną przysługiwać Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmianą, która może wydawać się „najgroźniejszą” jest zaprzestanie zawiadamiania podatników o wszczęciu kontroli podatkowej. Skutkuje to bowiem pozbawieniem możliwości przygotowania się do czynności kontrolnych. Jednakże, jeżeli przyjrzymy się bliżej temu, jak do tej pory kontrola podatkowa wyglądała w praktyce, możemy zauważyć, iż już obecnie organy podatkowe wszczynały kontrole bez wcześniejszego uprzedzenia podatników. W przypadku kontroli dotyczących podatku VAT, zawiadomienie o jej wszczęciu należy do rzadkości. Można zatem śmiało stwierdzić, iż wprowadzona nowymi przepisami prawnymi „nieinnowacyjna innowacja”– zaprzestanie zawiadamiania o wszczęciu kontroli podatkowej, doprowadzi do utrwalenia aktualnego już stanu rzeczy.

Kontrola celno – skarbowa może obejmować każdego, kto jest zobowiązany przestrzegać uregulowań prawa podatkowego. Kontrola celno – skarbowa będą przeprowadzana przede wszystkim w siedzibie kontrolowanego czy też siedzibie urzędu. Ewentualnie będzie brane pod uwagę miejsce, w których kontrolowany prowadzi lub przechowuje swoje księgi podatkowe.

Zgodnie z treścią nowych regulacji prawnych, kontrola będzie prowadzona bez zbędnej zwłoki, jednakże nie dłużej niż 3 miesiące. Jeżeli zajdzie ku temu potrzeba, czas jej trwania będzie mógł zostać wydłużony

Doręczenie kontrolowanemu wyniku kontroli będzie kończyło samą kontrolę celno – skarbową czynnością kończącą kontrolę. Wynik ten będzie zatem dokumentem na podobieństwo aktualnie stosowanego protokołu kontroli, czy też protokołu badania ksiąg podatkowych. W jego treści będzie bowiem znajdować się informacja o wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, czy też o ich braku.

Doręczanie kontrolowanemu wyniku kontroli ma stworzyć możliwość dokonania przez niego ewentualnej korekty deklaracji, czy też zeznania. Termin na powyższą czynność będzie wynosić 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli. Jednocześnie kontrolowany zostanie pozbawiony przysługującego mu obecnie uprawnieni do złożenia zastrzeżeń.

Wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej spowoduje, iż postępowania dwuinstancyjne będą obowiązywały tylko w przypadku, gdy postępowania będą prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych. Z kolei odwołania wniesione w ramach postępowania prowadzone przez KAS będą rozpatrywane po raz kolejny przez ten sam organ. Zmiana ta spowoduje, iż kontrolowany nie będzie mógł odwołać się do żadnego innego organu poza organem, który go kontrolował.

Pracownicy organów KAS wzbogacą się o ważne uprawnienie – będą mogli żądać udostępniania akt, ksiąg oraz dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, w tym także za okres inny niż ten objęty kontrolą. Wartym podkreślenia jest również stworzenie im możliwości przesłuchiwania świadków przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie przesłuchania na odległość, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Organem upoważnionym do wydawania interpretacji, oraz podejmowania wszelkich czynności z tym związanych od tej pory będzie dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy wprowadzające KAS uchylają przepisy Ordynacji podatkowej, na mocy których można było wydawać rozporządzenia upoważniające poszczególnych Dyrektorów Izb Skarbowych do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz dokonywania innych czynności związanych z wydawaniem interpretacji indywidualnych. Rezultatem wejścia w życie przepisów wprowadzających KAS będzie zatem ustanie obowiązywania tych aktów wykonawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *