Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2017 r.

Rok 2017 upłynie nam pod znakiem licznych zmian uregulowań prawnych dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego. Ich zamierzeniem jest przede wszystkim usprawnienie postępowania rejestracyjnego za pomocą systemu teleinformatycznego.

Wśród przewidywanych zmian, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na te zaplanowane na czerwiec 2017 rok, a mianowicie na odejście od formy papierowej i wprowadzenie obligatoryjnego składania wszystkich wniosków do KRS oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu lub podlegających do załączenia do akt rejestrowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Podmioty podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą mogły skorzystać z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, jednakże nie będzie to ich obowiązkiem.

Od 1 czerwca 2017 roku akta rejestrowe podmiotów już wpisanych oraz podmiotów, które po tej dacie dopiero zostaną wpisane do KRS, będą prowadzone w formie elektronicznej oraz udostępniane w czytelni akt. Orzeczenia oraz pisma sądowe będą doręczane wnioskodawcy za pomocą systemu teleinformatycznego, tą drogą będzie również odbywać się korespondencja między sądem a wnioskodawcą, a także w ten sposób będzie następować złożenie środków zaskarżenia.

Ponadto, przewidziano utworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych co umożliwi złożenie przez wnioskodawcę w formie elektronicznej wszystkich dokumentów do tej pory dołączanych do wniosku w formie papierowej.

Na dzień 8 czerwca 2017 roku zaplanowano integrację KRS z systemem integracji rejestrów BRIS, czego celem jest ułatwienie dostępu przedsiębiorcom i innym zainteresowanym do dokumentów i informacji zamieszczonych w rejestrach handlowych (rejestrach handlowych, rejestrach spółek), a także stworzenie i usprawnienie komunikacji pomiędzy rejestrami handlowymi wszystkich państw członkowskich UE oraz EOG.

Kolejna zmiana zaplanowana na wrzesień 2018 rok będzie polegać na stworzeniu ogólnodostępnego portalu internetowego i jednoczesnej rezygnacji z ogłaszania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zostanie wprowadzone również uregulowanie dotyczące obligatoryjnego składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej w odpowiednim formacie danych. Zapobiegnie to przeciążaniu sądów przez składania wniosków o ujawnienie wzmianki w rejestrze o złożeniu sprawozdania, które z reguły ma miejsce od maja do września.

Ponadto, ogłaszanie wpisów będzie odbywać się wyłącznie w Internecie. Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie będzie już mieć miejsca, w związku z czym, wiążąca się z rejestracją opłata zostanie zmniejszona o 100 zł.

W Internecie będą również udostępniane pełne dane o zarejestrowanych podmiotach. Umożliwi to zapoznawanie się z treścią akt rejestrowych, w tym również sprawozdań finansowych, z dowolnego miejsca na ziemi, a jedynym warunkiem będzie posiadanie dostępu do Internetu. Przewidywane jest również wprowadzenie automatycznego przekazywania zainteresowanym instytucją danych zawartych w rejestrze.

Co więcej, przewidziano wprowadzenie usługi newslettera dla wnioskodawcy – otrzyma on na wskazany przez siebie adres e-mail niezwłocznie powiadomienie, że umieszczono na jego koncie orzeczenia czy inne pisma sądowe.

Reasumując, powyższe zmiany mają przede wszystkim umożliwić składanie wniosków do KRS bez wychodzenia z domu oraz usprawnić i znaczne przyspieszyć postępowanie rejestracyjnego. Będzie to pewnością dużą dogodnością dla wnioskodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *